پایەدار ( هاوبه‌ش )

بەقودره‌ت، بەقەدر، بەهێز، خاوەنپلە، دەستەڵاتدار، پاچکەدار، پایەدار، پێچکدار،جدول نشانەهای اختصاری