بلند ( هاوبه‌ش )

ه‌رز، به‌رزه‌، به‌ل، به‌ڵه‌گ، به‌ڵه‌ڵ، را، شڤار، عێلی، فراز، قه‌یل، قووچ، له‌ند، هۆ، وه‌رز، کێل